Adatvédelmi irányelvek

A tudaster.kozenergia.hu üzemeltetője a Magyar Természetvédők Szövetsége, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi előírásaiban meghatározott elvárásoknak.

A Magyar Természetvédők Szövetsége adatkezeléseivel kapcsolatban felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetőek itt: https://mtvsz.hu/gdpr 

A Magyar Természetvédők Szövetsége fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, azzal, hogy az esetleges változásokról 7 (hét) nappal korábban értesíti a felhasználókat.

A Magyar Természetvédők Szövetsége elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja az érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Magyar Természetvédők Szövetsége tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban GDPR) 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja:

Az Adatkezelő adatai:
Cégnév: Magyar Természetvédők Szövetsége 
Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 91/b
Postacím: 1091 Budapest, Üllői út 91/b
Weblap: www.mtvsz.hu
e-mail: info@mtvsz.huadatvedelem@mtvsz.hu

Adatvédelmi tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérdése vagy kérése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton, vagy e-mailben a fent megjelölt elérhetőségekre küldheti meg. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül küldjük az Ön által megjelölt címre.
Adat feldolgozás Magyar Természetvédők Szövetsége megbízása alapján a könyvelő cégnél történik.
Külföldi adattovábbítás: nem történik.

A kezelt személyes adatok köre

Technikai adatok: A személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket a Magyar Természetvédők Szövetsége úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás)
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)
 • változatlansága igazolható (adatintegritás)
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Magyar Természetvédők Szövetsége az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítása, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés ellen. Olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az adatkezelés során megőrzi:

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének pontosságát és teljességét
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége     van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Adatbiztonság:
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy weboldalunk látogatása és használata a lehető legbiztonságosabb legyen. Ezért betartjuk az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 32. cikkének rendelkezéseit, hogy biztosítsuk az Ön személyes adatainak bizalmas kezelését és biztonságát, és megfelelő technikai és szervezési biztonsági intézkedéseket teszünk.

Matomo:
Weboldalunkon a Matomo nevű weboldal-elemző szoftvert használjuk. A szolgáltató az InnoCraft Ltd, 7 Waterloo Quay PO625,6140 Wellington, Új-Zéland. A Matomo adatvédelmi irányelvei a következő címen találhatók: https://matomo.org/privacy-policy/.

A honlapokon a felhasználói viselkedés értékeléséhez a Matomo nevű nyílt forráskódú webanalitikai alkalmazást használjuk. A Matomo segítségével információt nyerünk a weboldal egyes összetevőinek használatáról. Az adatkezelés jogalapja az EU Általános Adatvédelmi rendeletének 6. paragrafusa. .

A Matomo a következő adatokat dolgozza fel:

 • IP-cím, ahol az Ön IP-címének utolsó két számjegye titkosítva van (2 bites titkosítás).
 • Város, régió, ország, földrajzi hosszúság/szélesség,
 • Böngésző, böngészőverzió, készüléktípus, operációs rendszer,
 • felhasználói ügynök, meglátogatott oldalak, kattintott és letöltött fájlok.
 • idegen domainre mutató linkek, amelyekre rákattintottak
 • képernyőfelbontás
 • Munkamenetrekord, amely a HTML-oldalt és az összes egéreseményt (mozgások, görgetés, pozíciók és kattintások), valamint a billentyűleütéseket tárolja.
 • Az adatokat továbbítjuk az Osztrák Energiaügynökségnek, valamint a WIENFLUSS information.design.solutions KG-nek.

A Matomo által feldolgozott adatok a GDPR hatálya alá tartoznak, és nem hagyják el az EU-t. Az adatokat 24 hónapig és 14 napig tároljuk. A cookie-beállításokat bármikor törölheti a böngésző beállításaiban.

Youtube:
Weboldalunkon a videók „YouTube” linkekre mutatnak. A szolgáltatás szolgáltatója a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország („YouTube”). Ha a megfelelő linkelt elemre (egy videó előnézeti képére) kattint, a Youtube-hoz kapcsolódik.

Az Ön személyes adatai: IP-cím, használt végberendezés, böngésző típusa kerül továbbításra. A közösségi médiaszolgáltatás megnyitása után nincs befolyásunk a sütik használatára vagy az ott gyűjtött adatokhoz való hozzáférésre.

A Youtube adatvédelmi nyilatkozatát a következő címen találod: https://www.youtube.com/intl/ALL_at/howyoutubeworks/user-settings/privacy/.

A szolgáltatás keretében az adatok az USA-ba kerülnek, illetve nem zárható ki az ilyen jellegű adattovábbítás. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az Európai Bíróság véleménye szerint az USA-ba történő adattovábbítás esetén jelenleg nincs megfelelő szintű adatvédelem, és ezért különböző kockázatokkal jár (például az amerikai titkosszolgálatok lehetséges hozzáférése).

Tájékoztatás a jogaidról:
Önnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon az Önről tárolt adatokról. Ezenkívül kérheti adatai helyesbítését vagy az adatfeldolgozás korlátozását, ha bizonytalanságok merülnek fel, amelyek tisztázásra szorulnak.

Tiltakozhat adatai feldolgozása ellen. Kérelmet nyújthat be adatai törlésére vonatkozóan. Kérelmet nyújthat be adatainak géppel olvasható formátumban történő továbbítására vonatkozóan. Kérelmet nyújthat be a kizárólag automatizált döntéshozatal ellen, kivéve a hozzájárulás, a szerződés vagy a feldolgozás meglévő jogalapjai alapján történő feldolgozás esetét.

Ön visszavonhatja az Ön által adott hozzájárulást. Ennek következménye lehet az Ön által közölt érdekek kezelésének elmulasztása.

Értelmező fogalmak
1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
4. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
5. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
6. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
7. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.